För boende

 

Lägenheten

Lägenheten och tillhörande utrymmen ska i  bostadsrättsinnehavarens eget intresse vårdas väl. Anmäl omedelbart uppkomna skador eller fel inom lägenheten och fastigheten till  Bredablick felanmälan  tfn 010-177 59 00 måndag – fredag kl.8.30 – 16.00.

Vid akuta fel på annan tid ska Du i första hand vända Dig till någon i styrelsen. Namn- och telefonnummer finns på anslagstavlan i entrén. Endast i nödfall får Du anlita jouren, telefonnummer finns på anslagstavlan i entrén.

Fel på TV och bredband görs till Tele2 på tfn 90222.

Upptäcker Du skadedjur i lägenheten anmäler Du detta till Anticimex. Information om telefonnummer och vilket försäkringsbolag man anger finns  på anslagstavlan  i trappan.

Renoveringar

Bostadsrättsinnehavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan att först inhämtat styrelsens godkännande. Anhållande om detta ska göras skriftligt.                                                                 Visa hänsyn till era grannar när ni renoverar er lägenhet.                           Undvik att göra störande renoveringar på söndagar och helgdagar      och aldrig efter kl. 19.00 resterande dagar.

Vatten

Se till att avloppsledningar inte täpps igen och att vattenkranar är täta. Kontrollera att vattenkranarna är stängda även om stamledningen har behövts stängas av.

Radio, TV, stereo och CD-spelare

Visa hänsyn genom att inte ha så hög ljudnivå att det stör grannarna. Särskilt nattetid, när det för övrigt är tyst i huset, måste musik och annan högljudd underhållning undvikas.

Dator-/bredbandsinstallation

Datorer skall kopplas till jordade uttag. Föreningen ansvarar för de ursprungliga elledningarna i väggarna medan de boende själva ansvarar för vägguttagen samt omkopplingar i samband med byte av vägguttag från ojordade till jordade uttag.

Entré, trappuppgång och källargång

Dessa utrymmen får inte användas som förvaringsplats för barnvagnar, cyklar, möbler och dylikt. De får inte heller användas som lekplats av barnen. Dörrar och fönster skall hållas stängda, om entrédörrarna behövts sättas upp skall de återställas efter uppsättning. Torkmattor, skor och dylikt får inte placeras i trappuppgången. Rökning är förbjuden i alla allmänna utrymmen.

Källarförråd

Inga miljöfarliga varor t ex olje- och lackfärger  får förvaras i dessa utrymmen.

Sopor

Soprummen går att öppna hela dygnet.

För matsopor skall endast de bruna papperspåsar som finns att hämta i soprummet användas. OBS Ingen plastpåse får vara utanpå papperspåsen när den läggs i matsopskärlet.

Restavfall,  dvs sopor som inte går att sortera,  skall vara väl inslagna innan de kastas i kärlet.

Tidningar (obs inga kuvert, dessa kasseras som restsopor), pappersförpackningar,  metall, hård- och mjukplast, glas och småbatterier skall sorteras i respektive kärl i soprummet. Vik ihop kartonger och förpackningar till minsta möjliga format. Kommunens bestämmelser för sopsortering gäller.

Miljöfarligt avfall som vanliga glödlampor, lågenergilampor, lysrör och batterier ska  läggas i särskilda kärl. ”Små-el” såsom brödrostar, bordslampor, hårfönar och dylikt kan läggas i särskild behållare.

Bilbatterier, möbler, TV-apparater, byggavfall och vitvaror skall de boende själva transportera  till  Filborna återvinningsanläggning.

Boende som inte sorterar soporna enligt föreningens föreskrifter kommer att debiteras extra kostnader.

OBS inga  sopor får sättas på golven i soprummen.

Ventilation och vädring

Fastigheten du bor i har mekanisk frånluftsventilation. Detta innebär att bostaden ventileras av en frånluftsfläkt som är placerad på taket. Tilluften kommer in genom ventilerna (s k springventiler) som är placerade i fönsterpartierna i sov och vardagsrum. Frånluften sugs ut genom ventiler och kanaler i kök, badrum, gästtoalett och ev klädkammare. Dessa ventiler är inställda för att klara allmänventilation enligt gällande regler och förordningar. Denna inställning får INTE justeras av de boende.    I en del kök finns spiskåpa med timerstyrt s k forceringsspjäll. När spjället öppnas vid matlagning känner takfläkten av att det blir tryckfall i kanalen och ökar varvtalet för att kompensera detta. När spjället i köket stängs återgår takfläkten till normalt varvtal.                                                                                    Om springventilerna är i behov att bytas ut går de att köpas hos bygghandlare tex Bauhaus eller Beijer. Ventilen är AV-40 Pax.

Tänk på följande:

Kontrollera att tilluftsventilerna i sov- och vardagsrum är öppna och rena så att frisk luft kan komma in.

Se till att frånluftsventiler i kök, badrum och toaletter är rena och fria från damm och smuts så att rätt luftmängd kan passera ut ur bostaden. Det är viktigt att ventilinställningarna inte ändras vid rengöring. Ventilerna rengörs enklast med hjälp av dammsugare.

I kök med spiskåpa är det viktigt att fettfiltret rengörs.

Ventilationssystemet är anpassat för allmänventilation. Om man vill ventilera ytterligare kan man vädra en kort stund via fönster,  men aldrig genom dörren till trappuppgången.

Vid matlagning:

För att förbättra ventilationen kan man tillfälligt öppna ett fönster på glänt i ett angränsande rum. Om ventilationen är öppen en längre tid försämras ventilationen i övriga rum. Öppna aldrig fönstret i köket eller matplatsen vid matlagning  eftersom  matos då kan sprida sig i bostaden och ända ut i trapphuset.

Fläktar m.m:

Det är absolut förbjudet att ansluta någon form av fläktar, torktumlarslangar eller dylikt till frånluftsventiler eller kanaler eftersom detta medför obalans i hela frånluftssystemet, varvid matos, damm m.m. trycks in till grannarna.

Lägenhetsdörrar

Ingenting får klistras eller spikas på dörrarna. Tänk på att dörrarna är tunga – stäng dem försiktigt så att de inte smäller igen. Vid ev inbrott gäller särskilda regler för hemförsäkringen eftersom vi har säkerhetsdörrar. Kontakta Ditt försäkringsbolag.

Balkong

Det är inte tillåtet att skaka eller piska mattor från balkongen. Tvätt får inte hängas synligt på balkongen. Blomterlådor ska – av säkerhetsskäl – placeras på insidan av balkongen. Kol eller gasolgrillning är inte tillåten. Vid vistelse på balkongen måste hänsyn tas till de som bor i närheten, alla ska kunna njuta av att vara ute på sin balkong.

Inglasning

Bygglov och besiktning krävs. Ta kontakt med Bredablick förvaltning  innan arbetet påbörjas.

Parabolantenn

Det är inte tillåtet att montera upp parabolantenn på balkong /fasad så att de är synliga över balkongräcket, pga säkerhets och estetiska skäl.

Tvättstugor

Det finns tvättstugor i hus 3, 4 och 9. I varje tvättstuga finns det 2 tvättrum med tillhörande torkrum.

 Boende i 2 B och C, 4 , 6, 8 tvättar i 4:ans tvättstuga.

Boende i 2 A, 1, 3, 5, 7 tvättar i 3:ans tvättstuga.

Boende i 9, 10, 11, 13 tvättar i 9:ans tvättstuga.

 Måndag – Lördag, det finns  olika tvättpass att välja mellan: Det går att boka 5st tvättpass per månad. OBS det går inte att tvätta på söndagar eller     röda dagar.

Tvättrum 1:  07.00-12.00, 12.00-16.00, 16.00-21.00

Tvättrum 2: 07.00-14.00,14.00-21.00

 När tvättpasset är slut låses dörrarna till de bokade utrymmena !

Använda tvättutrymmen skall alltid lämnas väl rengjorda. Fönstren ska stängas, ljuset släckas. För tvättstugans utrustning gäller särskilda instruktioner som ska följas.Tvättstugorna får inte upplåtas för utomstående.

Matt/Grovtvätt finns i hus nr 11, tillåtet för alla boende.

Ett tvättpass per dag kl. 07.00- 21.00.

Samtliga regler som ovan gäller även i denna !

Barnvagnsrum

finns i bottenvåningen och i källarna. Här får endast förvaras barnvagnar som är i bruk samt större lekredskap som hör säsongen till. Cyklar får inte ställas i barnvagnsrum, trapphus eller källargångar.

Garage och parkeringsplats

Bil- moped- och mc- garage,  uthyres via Bredablick                                 tel. 010-1775900  måndag -fredag  kl 08.30- 16.00.                                     I mån av plats  går det att hyra  garage och  parkeringsplats. Uthyrning till personer som inte bor i föreningen är inte tillåtet. Brandskyddslagen tillåter inte att något annat fordon finns på garage/ parkeringsplatserna. Det åligger var och en att städa sin garageplats en gång per kvartal.

Parkeringsplatser

Bilar som parkeras på platserna skall vara rullande bilar                              dvs. det går in att parkera sin bil och låta den vara stillastående en      en längre tid på samma plats, om man är i behov av detta ta kontakt  med styrelsen.                                                                                        

Lokaler

för förvaring går att hyra.Kontakta Bedablick                                                  tfn. 010-1775900 måndag – fredag  kl. 08.30-16.00.

Utomhus

 All slags bollspel är förbjuden på gårdarna. Cyklar, mopeder och motorcyklar skall ställas på för dem avsedda platser. Underhållsarbeten inklusive tvätt av mopeder och motorcyklar får inte utföras på gårdarna. All pyroteknisk aktivitet (raketer och smällare) är förbjuden inom föreningens område.

Djur

Katter och hundar ska noga övervakas så att de inte förorenar eller för oljud. De får inte springa lösa i trappuppgångar, på gårdar eller lekplatser. Lägg aldrig ut mat till fåglar, eftersom maten drar till sig möss och råttor.

Bilkörning

Det är tillåtet att köra in på gårdarna för av och pålastning samt för att hämta eller lämna sjuka och rörelsehindrande personer. femton minuter anses som maximal tid vid av och pålastning. I övrigt är inte bilkörning  tillåtet på gårdarna.Tänk på barnen ! Bommarna skall stängas varje gång de passerats. Parkering framför sophusen eller framför bommarna är förbjuden.  Besöksplatserna är till för besökare och inte för boende på området. Parkeringsövervakning i området görs av ett bevakningsbolag. Vid in-och avflyttning får inte fordon som väger mer är 3,5 ton användas.

MC och moped

Motorcyklar och mopeder får inte köras på gårdarna.

 Tvättning av fordon

Av miljöskäl får inga fordon tvättas på gårdarna.

Fritid

Grillplatser finns på området. Tänk på att ”städa” efter Er när Ni grillat !

Brandsyn

Inom fastigheterna sker 4 gånger per år som ett led i föreningens systematiska brandskyddsarbete.

Reparationer

Alla reparationer som rör värme, ventilation, vatten, avlopp och wc skall anmälas till Bredablick, innan reparationen påbörjas.

Styrelsen samt Bredablick 

Förteckning finns på anslagen i trapphusen.

Föreningens hemsida: www.volontaren.se   Här hittar du mycket som är av intresse för Dig som medlem i vår förening.

Föreningens e-mailadress: lars.malmqvist12@gmail.com